Tagg flex2

LG สานต่อจอโค้งงอด้วย LG G Flex 2

ถ้ากล่าวถึงสมาร์ทโฟนที่จอสามารถโค้งงอได้นั้นอาจจะฟังดูแล้วห่างไกลความเป็นจริง แต่ถ้าลองพิจารณาดูแล้วก็พบว่ามีสมาร์ทโฟนที่จอโค้งงอได้ออกมาแล้วนั้นก็คือ LG G Flex [อ่านต่อ]